PrOMT

« Back to Glossary Index

In het Project Ontwikkeling Militaire Terreinen (PrOMT) nam Defensie afscheid van 53 militaire terreinen en complexen.

Na uitvoerige besprekingen in de Tweede Kamer ging PrOMT in het voorjaar van 2004 van start. Minister Veerman van het voormalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en staatssecretaris Van der Knaap van het ministerie van Defensie spraken destijds af dat LNV een aantal ‘groene’ defensieterreinen voor € 15 miljoen zou overnemen.
De Dienst landelijk Gebied (DLG) kreeg de opdracht om de overdracht van deze terreinen van Defensie uit te voeren. Zij moesten namens LNV deze terreinen te ontwikkelen of door te leveren ten behoeve van een groene doelstelling. Met de winst moest men de kosten dekken die met dit project gemoeid zijn.

Budgetneutraal

Het uitgangspunt was om budgetneutraal, dus zonder dat het beleidsgeld zou kosten. Het project moest zoveel mogelijk natuur te realiseren en aan de herontwikkeling werden kwaliteitseisen gesteld. Er moest aandacht zijn voor landschap, ecologie. cultuurhistorie en sociaalmaatschappelijke aspecten. Het ontbreken van budget voor de uitvoering van PrOMT was nieuw voor DLG. Alle kosten moesten met de uitvoering van het project terugverdiend worden. Denk dan aan de verwervingskosten als de investeringen in sloop en inrichting van de terreinen. Hiervoor was het nodig om bij de herontwikkeling, naast de groene doelstellingen, bijvoorbeeld ook woningbouw mogelijk te maken.

Van de totale oppervlakte van 2200 hectare voormalig militair gebied is ruim 2100 hectare herontwikkeld tot natuur. Maar ook ontstond er een zorglandgoed en een kunstlandgoed. Er is ruimte gecreëerd voor recreatieve en museale bedrijvigheid. En op meerdere plaatsen is woningbouw ingepast in de omgeving. Met inpassing ni de bestaande bebouwing of door realisatie van nieuwbouw.

Verkochte wegens vrede

Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft in mei 2011 het boekje ‘Verkocht wegens Vrede‘ uitgegeven. Een boekje met een toepasselijks (verdrietige) titel. De uitgave geeft een overzicht van wat er in PrOMT is gerealiseerd. In het bijzonder wordt verslag gedaan van de ruimtelijke kwaliteit die is bereikt. Andere resultaten van PrOMT, waaronder het terugverdienen van de aankoopsom en de ontwikkelkosten, komen niet aan bod. De militairhistorische informatie uit die boekje is in de verschillende pagina’s op deze website verwerkt.

Locaties

De volgende locaties waren onderdeel van PrOMT.

« Terug naar de Woordenlijst