Sectie

« Back to Glossary Index

Een militaire sectie (meervoud: secties) is een stafonderdeel waar stafofficieren, en toegevoegde stafonderofficieren, zich bezighouden met de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van specifieke aangelegenheden voor een commandant.
Ook kan met een sectie een half peloton bedoeld worden, als deze zelfstandig en niet in pelotonsverband optreed. Deze laatste definitie is in onderstaande uitleg niet van toepassing

De sectie-indeling van staven is gebaseerd op de functionele indeling – secties 1 tot en met 9 – zoals die oorspronkelijk in 1949, op basis van het Amerikaanse model ‘continental staff system‘, is ingevoerd bij de Koninklijke Landmacht. Initieel ging het om de stafsecties 1 t/m 4, gericht op het zo goed mogelijk afstemmen van activiteiten in de functionele lijn.

Op bataljons- en brigadeniveau worden de volgende secties onderscheiden (op divisie- en legerkorpsniveau wordt in plaats van bijvoorbeeld een S1 gesproken van een G1:

S1PersoneelCeremonieel; Disciplinaire maatregelen; Onderscheidingen; Public Relations.
S2Inlichtingen & VeiligheidChemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair (CBRN); Elektronische oorlogvoering (EOV); Geografische ondersteuning; Gevechtsinlichtingen; Meteorologische ondersteuning; Veiligheidsaspecten.
S3Operatiën & PlannenOefeningen & Manoeuvres; Opleiding & Training (O&T).
S4LogistiekLogistieke operatiën en plannen; Materieel; Militaire gezondheidszorg; Onderhoud; Steunverleningen; Verkeer en vervoer.
S6C4ICommand, Control, Communications, Computers & Intelligence
Bevelvoering; Informatie en Communicatietechnologie (ICT); Inlichtingen; Verbindingen.
S9CIMICCiviel-Militaire Samenwerking

Contacten met lokale autoriteiten; Gastlandsteun (Host Nation Support); Liaison met Non-Governmental Organisations (NGO’s) en International Organisations (IO’s); Ontmijnen & Explosievenopruiming; Wederopbouw.

Vanaf brigadeniveau tellen de staven nog de volgende secties, aangeduid met de letter G (ground, generale staf):

G5PlannenLangetermijnplanning (Future Operations); anticiperen op planningen voor stafsectie G3 en Secties 3 van de ondereenheden.
G7Opleiding & TrainingOpleiding & Training van de ondereenheden; stafsectie G3 geheel gericht op Operatiën (Current Operations); bij eenheden lager dan brigadeniveau afgehandeld door Sectie 3.
G8Financiële ZakenFinanciële planning en administratie.
G10EvaluatieEvaluatie van operatiën, opleiding en training (alleen bij 1 GNC).

Verder kennen we nog de volgende staven die aangegeven worden met een andere letter. Het aandachtsgebied (het cijfer) komt overeen met de cijfers hierboven.

  • J, Joint, voor de gehele krijgsmacht
  • C, Combined, voor een gecombineerde krijgsmachtstaf van meerdere landen
  • N, Navy, voor de Marine en
  • A, Air, voor de Luchtmacht.

Een uitgewerkt voorbeeld van de sectiestructuur vind je in het artikel over het National Support Element.

« Terug naar de Woordenlijst