Verkenningseskadron

« Back to Glossary Index

Rol en taken Brigade Verkenningseskadron

Een Brigade Verkenningseskadron (BVE) heeft als formele rol de commandant tijdig en adequaat te voorzien van actuele militaire informatie en inlichtingen voor zijn besluitvormings- en doelbestrijdingsproces. Hiermee kan de commandant reactietijd en ruimte  creëren om te manoeuvreren.

Om invulling te geven aan deze rol kent het BVE hoofdzakelijk een tweetal taken: verkennen en bewaken. Binnen deze taakstelling vertaalt verkennen en bewaken zich in de volgende eskadrons- en pelotonsopdrachten (procedures):

 • Gebiedsverkenning of -bewaking
 • Routeverkenning of -bewaking
 • Objectverkenning of -bewaking

Al deze opdrachten kunnen bereden, uitgestegen en te voet worden uitgevoerd. Bij het BVE ligt de focus hoofdzakelijk (80%) op bereden en uitgestegen optreden.

Vanuit het Programma van Taken en Eindeisen (PTE) kent het BVE ook nog een aantal ‘overige’ taken. Hierbij dient onder andere gedacht te worden aan infanterietaken, optreden met andere inzetmiddelen zoals met de Amarok of een helikopter. Inspanning voor deze taken beslaat 20% van de totale opleidings- en trainingstijd (meer als missiegericht opgeleid en getraind wordt).

Categorieën tactische activiteiten
Categorieën tactische activiteiten
Bron: Defensie, doctrine landoperaties

Het BVE geeft invulling aan de omschreven rol en taken op het gevechtsveld binnen het raamwerk van de vier doctrinaire tactische activiteiten van een operatie (offensief,  defensief, stabiliserend en en conditionerende). Zie afbeelding.

Het Brigade Verkenningseskadron werkt binnen het gehele geweldsspectrum omschreven in de vier campagnethema’s (Combat, Security, Peace Support (Operations) en Peacetime Military Engagement).

Het BVE treedt in principe altijd op voor het formatieniveau (o.a brigadecommandant en bijvoorbeeld een commandant van de Task Force Uruzgan). Kenmerken voor een BVE optredend voor het formatieniveau zijn:

 • Optreden is voorwaarden scheppend in de functionele of geografische diepte (shape of diepe operatie van het operationele raamwerk)
 • Optreden is mogelijk voor langere duur
 • Optreden onder vrijwel alle weersomstandigheden
 • Ploegen dienen meer dan één opgedragen locatie in de functionele of geografische diepte te kunnen verkennen.

Fennek

In de jaren ’90 heeft Defensie een groot aantal capaciteitseisen opgesteld waaraan de verkenner, zijn voertuig en de verkenningseenheid moeten voldoen. Op deze eisen is uiteindelijk het Fennek verkenningsvoertuig ontwikkeld. Op de Fennek-pagina gaan we ook dieper in op die specifieke eisen.

Eenheden

De vier verkenningseskadrons van de Landmacht vallen alle onder de Cavalerie, het Regiment Huzaren van Boreel. De eskadrons zijn:

 • 42 Brigade verkenningseskadron; deze eenheid behoort tot 13 Gemechaniseerde Brigade en is gelegerd op de De Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot.
 • 43 Brigade verkenningseskadron; behorend tot 43 Gemechaniseerde Brigade en gelegerd op de Johannes Postkazerne in Havelte.
 • 11 Brigade verkenningseskadron; behorend tot 11 Luchtmobiele Brigade gelegerd op de Oranjekazerne in Schaarsbergen.
 • 104 Verkenningseskadron; behorend tot het Operationeel Ondersteunings Commando Land gelegerd in de Tonnetkazerne in ’t Harde.

Ieder eskadron uit twee verkenningspelotons, een logistiek peloton, een tirailleurpeloton en een eskadronsstaf.

« Terug naar de Woordenlijst